Dự án đào tạo nhân tài toàn cầu

Phát triển chương trình đào tạo ngôn ngữ trực tiếp cho nội bộ doanh nghiệp và công ty nhằm đáp ứng mục đích đào tạo của khách hàng. Bằng hình thức đào tạo này, không chỉ nâng cao năng lực ngôn ngữ giúp nâng cao khả năng thích nghi môi trường làm việc toàn cầu của nhân viên trong công ty mà còn hướng tới đào tạo nhân tài có đủ năng lực cạnh tranh trong thời đại toàn cầu hóa.

Bồi dưỡng nhân tài toàn cầu hoá
Những người sinh sống ở nước ngoài
Khoá học hoà nhập giúp học viên thành công trong môi trường bản địa
Khoá học được thiết kế cho từng học viên
Khoá học cá nhân 1:1
Những khoá học chuyên môn phát triển năng lực phù hợp với từng học viên
Khoá học bồi dưỡng chuyên gia kinh doanh toàn cầu
Khoá học chuyên môn
Khoá học chuyên sâu phát triển ngoại ngữ. Khoá học bồi dưỡng chuyên gia kinh doanh toàn cầu
Khoá học tập trung ngắn hạn
Khoá học Intensive
Khoá học nhóm, khoá học tập trung, khoá học tập trung ngắn hạn, khoá học 1:1, khoá tu nghiệp ở nước ngoài

© 2023 ECK Education. All rights reserved.