Tiếng Anh cho người Hàn

진짜 진짜 왕초보 영어회화

Phí nghe giảng: 250,000 đ

The 바른 영어 인터뷰

Phí nghe giảng: 300,000 đ

The 빠른 SPA 실전

Phí nghe giảng: 300,000 đ

The 빠른 Rhythm English

Phí nghe giảng: 300,000 đ

The 빠른 OPIc Intermediate

Phí nghe giảng: 300,000 đ

The 빠른 New OPIc Start

Phí nghe giảng: 200,000 đ

The 빠른 SPA Starter

Phí nghe giảng: 300,000 đ

건설영어 한달이면 뚝딱

Phí nghe giảng: 300,000 đ

Travel English Business Skills step2

Phí nghe giảng: 200,000 đ

Travel English Business Skills step1

Phí nghe giảng: 200,000 đ

Social English Business Skills step2

Phí nghe giảng: 200,000 đ

Social English Business Skills step1

Phí nghe giảng: 200,000 đ

Telephone English Business Skills step2

Phí nghe giảng: 200,000 đ

Telephone English Business Skills step1

Phí nghe giảng: 200,000 đ

Cùng chinh phục New TOEIC 600-700

Giảng viên:Hoàng Dung

Phí nghe giảng: 599,000 đ

Cùng chinh phục New TOEIC 400-500

Giảng viên:Hương Giang

Phí nghe giảng: 519,000 đ

Thành thạo tiếng Anh trung cấp nơi công sở

Giảng viên:Hoàng Dung

Phí nghe giảng: 519,000 đ

Làm quen với tiếng Anh OPIc IM

Giảng viên:Hoàng Dung

Phí nghe giảng: 519,000 đ

© 2023 ECK Education. All rights reserved.