The 빠른 New OPIc Start

Lộ trình họcTotal number of lectures (12 items)

Thời hạn nghe giảng30

Phí nghe giảng [điểm tích luỹ]

200,000 đ

[20,000]

Giáo trình

Không có

Bài giảngTên bài giảngTài liệuVideo
1OPIc이란?Xem thử
2자기소개
3인물 묘사
4장소 묘사
5활동 묘사
6기호 묘사
7최근 경험, 경험 묘사
8예상치 못한 경험, 문제 묘사
9비교하기
10면접관에게 질문하기
11상황에서 질문하기
12문제 해결하기

© 2020 ECK Education. All rights reserved.