The 빠른 Rhythm English

Lộ trình họcTotal number of lectures (25 items)

Thời hạn nghe giảng30

Phí nghe giảng [điểm tích luỹ]

300,000 đ

[30,000]

Giáo trình

Không có

Bài giảngTên bài giảngTài liệuVideo
1English sounds-영어발음이란?Xem thử
2/p/ sound
3/b/ sound
4/t/ sound
5/d/ sound
6/ʧ/ sound
7/ʤ/ sound
8/k/ sound
9/g/ sound
10/m/ sound
11/w/ sound
12/f/ sound
13/v/ sound
14/θ/ sound
15/ð/ sound
16/s/ sound
17/z/ sound
18/n/ sound
19/l/ sound
20/ʃ/ sound
21/ʒ/ sound
22/r/ sound
23/y/ sound
24/ŋ/ sound
25/h/ sound

© 2020 ECK Education. All rights reserved.