Tiếng Việt

The 바른 베트남어 Step3

Giảng viên:Hoang Thi Thuy Tien

Phí nghe giảng: 1,200,000 đ

베트남 주재원 과정

Giảng viên:Hoang Thi Thuy Tien

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

한 번에 끝! OPIc 베트남어 IH-AL

Giảng viên:Hoang Thi Thuy Tien

Phí nghe giảng: 1,400,000 đ

왕 쉬운 베트남어 단어장

Giảng viên:김연진 Kim Yeon Jin

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

이문화 특강 - 베트남

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

한 번에 끝내는 베트남어 첫걸음

Giảng viên:이수경

Phí nghe giảng: 1,200,000 đ

The 바른 베트남어 표현사전

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

한번에 끝! OPIc 베트남어

Giảng viên:이수경

Phí nghe giảng: 1,400,000 đ

한 번에 끝! OPI 베트남어

Giảng viên:김민기

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

바로 쓰는 비즈니스 베트남어 초급

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 900,000 đ

The 빠른 베트남어 OPIc IM

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,600,000 đ

패턴의 법칙 베트남어 첫걸음

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

The 빠른 베트남어 OPI 4주완성

Giảng viên:김연진 Kim Yeon Jin

Phí nghe giảng: 1,600,000 đ

베트남어 기초 문법

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 900,000 đ

The 바른 베트남어 Step2

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

버전업! The 바른 베트남어 Step1

Giảng viên:Phan Nguyên

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

튼튼 베트남어 Step2

Giảng viên:Lee Suh Gyeong, Lee Ahn Yeong

Phí nghe giảng: 800,000 đ

튼튼 베트남어 Step1

Giảng viên:Lee Suh Gyeong, Lee Ahn Yeong

Phí nghe giảng: 800,000 đ

짬뽕 베트남어 Season2

Giảng viên:Lee Suh Gyeong

Phí nghe giảng: 400,000 đ

두근두근 나의 첫 베트남어

Giảng viên:Hwang Ehm Lim

Phí nghe giảng: 800,000 đ

The 바른 베트남어 Step1

Giảng viên:Lee Suh Jin, Bella Do

Phí nghe giảng: 1,000,000 đ

짬뽕 베트남어 Season1

Giảng viên:Bella Do

Phí nghe giảng: 900,000 đ

이문화 특강 - 베트남

Giảng viên:CAO HUYỀN TRANG

Phí nghe giảng: 600,000 đ

Tiếng Trung ngành dịch vụ - Nhập môn

Giảng viên:Thanh Thùy

Phí nghe giảng: 599,000 đ

Học tiếng Trung đúng cách step 1

Giảng viên:Thanh Thùy

Phí nghe giảng: 599,000 đ

© 2023 ECK Education. All rights reserved.