The 바른 베트남어 Step1

Giảng viênLee Suh Jin, Bella Do

Lộ trình họcTổng số bài giảng (34 bài)

Giáo trìnhThe 바른 베트남어 Step1

Thời hạn nghe giảng100 ngày (VOD)

Phí nghe giảng [điểm tích luỹ]

1,000,000 đ

[30,000]

Giáo trình

0 đ

▶ 강의 소개

 - 초급 학습자를 위한 친절한 베트남어 학습서

 - 예문을 통한 어휘 및 원어민 선생님의 듣기 강의

 - 일상 생활 속의 실용 회화 스토리 강의

▶ 학습 대상자

 - 베트남어를 처음 배우고자 하는 학습자

 - 베트남 현지에 지내며 의사소통을 위해 배우고자 하는 학습자

 - 해외 출장 시 사용되는 비즈니스 매너를 배우고 싶은 학습자

 - 베트남어 수능 시험을 준비하기 위한 예비 수험생

▶ 학습 목표

 - 쉽게 학습할 수 있도록 공인된 교재 중점 학습

 - 한국어 문법 설명과 다양한 기본 문형 학습

▶ 교재 소개

 [다양한 문화 컨텐츠] - 베트남 추천 음식, 베트남의 날씨와 기후, 베트남인의 특성 등 문화 소개 

 [MP3 파일] - 베트남 표준어인 하노이 출신 성우들이 녹음한 회화, 어휘 및 듣기 문제 제공

Bài giảngTên bài giảngTài liệuVideo
1베트남, 베트남어 소개Xem thử
2베트남어의 알파벳과 발음
3베트남어 성조
401과 • 만나서 반갑습니다.
501과 • 만나서 반갑습니다.
602과 • 실례지만, 당신은 어느 나라 사람이에요?
702과 • 실례지만, 당신은 어느 나라 사람이에요?
803과 • 무슨 일 합니까?
903과 • 무슨 일 합니까?
1004과 • 베트남어 어려워요?
1104과 • 베트남어 어려워요?
1205과 • 올해 몇 살이세요?
1305과 • 올해 몇 살이세요?
1406과 • 이것은 무엇입니까?
1506과 • 이것은 무엇입니까?
1607과 • 우리 가족은 5명입니다.
1707과 • 우리 가족은 5명입니다.
1808과 • 복습 1
1909과 • 지금 몇 시예요?
2009과 • 지금 몇 시예요?
2110과 • 오늘 몇 일이에요?
2210과 • 오늘 몇 일이에요?
2311과 • 주말에 뭐 하셨어요?
2411과 • 주말에 뭐 하셨어요?
2512과 • 이 옷 입어 봐도 되나요?
2612과 • 이 옷 입어 봐도 되나요?
2713과 • 베트남에 가본 적 있으세요?
2813과 • 베트남에 가본 적 있으세요?
2914과 • 베트남 북부에도 4계절이 있습니다.
3014과 • 베트남 북부에도 4계절이 있습니다.
3115과 • 쌀국수 한 그릇 주세요.
3215과 • 쌀국수 한 그릇 주세요.
3316과 • 복습 2
3416과 • 복습 2
Phụ lục kèm theo
MP3 miễn phí
MP3 CD
Tác giả
Cao Huyền Trang, 이수진
Ngày xuất bản
22/02/2017
Nhà xuất bản
ECK Books
Giá
0 đ

Một nghiên cứu Việt Nam thân thiện dành cho người mới bắt đầu học! Bắt đầu ngôn ngữ Đông Nam Việt Nam mới nổi với The Right Series! - Tiếng Việt và tiếng Hàn ...

Lee Suh Jin, Bella DoGiảng viên

© 2020 ECK Education. All rights reserved.