The 바른 베트남어 Step3

Giảng viênHoang Thi Thuy Tien

Lộ trình họcTổng số bài giảng (20 bài)

Thời hạn nghe giảng30 ngày

Phí nghe giảng [điểm tích luỹ]

1,200,000 đ

[15]

Giáo trình

0 đ

강의소개

- 베트남어 실력을 초중급에서 중고급으로 Level up! 

- 실생활 회화와 다양한 예문과 함께 문법도 어렵지 않게 풀어주는 강의

- 듣기, 빈칸 채우기 등 문제 풀이를 통해 학습 상태를 스스로 체크할 수 있는 강의

 

학습대상자

- 베트남어 실력을 중급 이상으로 향상시키고 싶은 학습자
- 실생활에 밀접한 주제를 바탕으로 중고급 핵심 문법을 쉽게 공부하고 싶은 학습자
- The 바른 베트남어 Step2를 수강했거나 베트남어 초중급 단계의 공부를 마친 학습자학습목표

- 베트남어 의사소통 능력을 중급 이상으로 향상시킨다.
- 다양한 연습 문제를 통해 학습내용을 확실하게 익힌다.
- 실생활 밀착 주제를 바탕으로 회화, 문법, 작문을 학습하여 실전에 적용한다.

Bài giảngTên bài giảngTài liệuVideo
1The 바른 베트남어 Step3 교재 및 강의 소개Xem thử

Phụ lục kèm theo
MP3 miễn phí
Tác giả
호앙 티 투이 띠엔,이아영,레밍투
Ngày xuất bản
05/10/2021
Nhà xuất bản
ECK Book
Giá
0 đ

Hoang Thi Thuy Tien

Lý lịch giảng viên

[학력]
부산외국어대학교 한국어문학과 졸업

[강의 및 출강]
ECK교육 베트남어 강사
베트남 주재원 양성 과정 베트남어 입문~고급, OPIC 베트남어 강의 전문
포스코건설 베트남법인, 부산국제교류재단 근무
삼성, 롯데, CJ, 한국수출입은행, 국민은행, 아시아나항공, 제주항공 등 기업 출강
공공기관, 기업 행사 전문 통·번역 활동 경력 다수

[저서]
하루 10분 말하기 습관 비즈니스 베트남어 (ECK북스)

[기타이력]
베트남어 학습 블로그 운영 (https://blog.naver.com/withvietnamese)

© 2023 ECK Education. All rights reserved.